پارچه حلقوی

عناصر ساختمانی در پارچه حلقوی

۱- حلقه سر سوزن:

واحد اصلی تشکیل ساختمان پارچه بوده و در محل پایه خود با حلقه ایجاد شده قبلی (Stitch) اتصال می یابد

 

حلقه سر سوزن

۲ – حلقه ایجاد شده:

کوچکترین واحد تشکیل شده پارچه های حلقوی یا گردباف بوده که با حلقه های بافته شده دیگر درگیر میباشد.

حلقه ایجاد شده

یک حلقه ایجاد شده از قسمتهای زیر تشکیل می یابد

سر حلقه (۱) – دوساق حلقه (دو بازو) (۲) – دوپایه حلقه (۳) – نقاط تماس با حلقه های قبلی یا بعدی که نقاط تقاطع نامیده میشوند (۴)

روی فنی حلقه: طرفی از حلقه ایجاد شده است که ساقها در رو قرار داشته و پایه ها در زیر حلقه قبلی میباشند.

روی فنی حلقه

پشت فنّی حلقه : طرفی از حلقه ایجاد شده است که ساقها در زیر و پایه ها روی سر حلقه قبلی قرار گرفته اند.

 

پشت فنّی حلقه

حلقه روی سوزن : قسمتی از یک حلقه تشکیل یافته است که از میان سر کشیده شده و شامل سر حلقه و قسمتی از دو ساق حلقه میباشد.

حلقه روی سوزن

حلقه روی لبه گیر: این قسمت محل اتصال دو پایه از دو حلقه تشکیل یافته کنار هم میباشد که در هنگام تشکیل حلقه روی لبه گیر قرار میگیرد.

حلقه روی لبه گیر

3- حلقه نیم بافت:

قسمتی از نخ گرفته شده است که از میان حلقه رج قبل عبور نکرده و همراه با آن بوسیلۀ دو پایه حلقۀ رج بعدی نگهداری میشود. این حلقه زمانی تشکیل میگردد که حلقه قبلی از سوزن آزاد نشده و نخ جدید گرفته می شود.

 

حلقه نیم بافت

۴- حلقه بافته نشده نبافت:

طولی از نخ است که روی تعدادی از ردیفها بصورت افقی کشیده شده و از طرفین بوسیله حلقههای بافت یا نیم بافت محدود میگردد.

حلقه بافته نشده نبافت

5- نخ پرکننده:

عرضی نخی است که بصورت افقی در میان دو سری حلقه های رو و پشت درگیر شده است.

نخ پرکننده

6- نخ پرکننده:

طولی نخی است که بصورت عمودی در بین ردیفهایی از حلقه ها قرار گرفته است برای نگه داشتن آن در پارچه این نخ بطور متناوب در رجهای مختلف یکبار از زیر و یکبار از روی پایه های حلقه ها عبور میکند.

نخ پرکننده

اساس تشکیل ساختمان یک پارچه حلقوی یا گردباف حلقه های بافت می باشند با استفاده از عناصر دیگر ساختمانی میتوان خواص فیزیکی و یا طرحهای ساختمانی مختلفی را بدست آورد.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *